Tin tức

Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định mới năm 2021Giải thể doanh nghiệp là 1 trong những hoạt động được quan tâm tại mỗi doanh nghiệp. Bài viết dưới đây sẽ thông tin tới bạn trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định mới năm 2021.

Doanh nghiệp có rất nhiều thủ tục liên quan như thành lập mới, sáp nhập, hợp nhất hoặc chấm dứt kinh doanh. Bên cạnh đó, giải thể doanh nghiệp cũng là một hoạt động được lưu ý khi doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc kinh doanh.

Vậy điều kiện để doanh nghiệp được giải thể, thủ tục giải thể doanh nghiệp trong năm 2021 được cập nhật mới như thế nào? Cùng đọc những thông tin dưới đây để rõ hơn nhé.

1Giải thể doanh nghiệp là gì

Giải thể doanh nghiệp là việc doanh nghiệp đó chấm dứt tư cách pháp nhân và quyền, nghĩa vụ phát sinh từ hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và phải đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác.

Giải thể là một thủ tục hành chính mà nếu doanh nghiệp đã chấm dứt hoạt động mà không tiến hành thủ tục giải thể theo đúng quy định của pháp luật thì sẽ bị đưa vào danh sách khóa mã số thuế.

Giải thể doanh nghiệpGiải thể doanh nghiệp

Người đại diện của công ty trong trường hợp này sẽ không được phép thành lập công ty khác và không xuất cảnh được

2Các loại giải thể danh nghiệp

Giải thể tự nguyện và giải thể bắt buộc

Điều 201 Luật doanh nghiệp 2015 quy định về 2 hình thức giải thể doanh nghiệp là giải thể tự nguyện và bắt buộc.

Giải thể tự nguyện

Giải thể tự nguyện là 1 trong các quyền thuộc nhóm quyền tự do kinh doanh của nhà đầu tư, theo đó họ được rút lui khỏi thị trường kinh doanh. Các bước thực hiện giải thể như sau:

Bước 1: Thông qua quyết định giải thể công ty

Doanh nghiệp thông qua quyết định trước khi giải thể trước các thành viên công ty. Gồm các điều: lý do, thời hạn, các khoản nợ, nghĩa vụ phát sinh,…

Bước 2: Thông báo công khai quyết định giải thể

Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo tới những bên có quyền và lợi ích liên quan hoạt động giải thể biết về quyết định này khi đã được thông qua.

Nếu doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm quyết định giải thể phương án giải quyết đến các chủ nợ, người có quyền và nghĩa vụ có liên quan.

Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Bước 3: Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của công ty

Khoản 2 và Khoản 5 Điều 202 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

Sau khi các khoản nợ và chi phí giải thể được thanh toán hết, trách nhiệm còn lại thuộc về chủ thể doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty.

Thời hạn thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể. (Điểm c Khoản 1 Điều 202 Luật Doanh nghiệp năm 2014).

Bước 4: Nộp hồ sơ giải thể

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 203 Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp. Hồ sơ giải thể doanh nghiệp cũng được quy định cụ thể tại Điều 204 Luật này.

Bước 5: Cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Khoản 8 Điều 202 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định việc giải thể doanh nghiệp thực hiện theo hai phương thức:

Nếu giải thể theo hồ sơ, sau khi nhận hồ sơ giải thể doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc này tới cơ quan thuế.

Sau đó cơ quan thuế gửi ý kiến về việc này tới cơ quan đăng ký kinh doanh trong vòng 2 ngày. (Điều 59 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP)

Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong vòng 5 ngày từ khi nhận hồ sơ giải thể.

Nếu trong vòng 180 ngày kể từ khi có thông báo giải thể mà không có sự phản đối của bên liên quan bằng văn bản thì cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Giải thể bắt buộc

Giải thể bắt buộc cũng thuộc là hành động bắt buộc doanh nghiệp phải thực hiện từ phía cơ quan quản lý Nhà nước khi doanh nghiệp không đáp ứng các điều kiện theo luật. Gồm các bước sau:

Bước 1: Cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Thông báo về quyết định v/v giải thể doanh nghiệpThông báo về quyết định v/v giải thể doanh nghiệp

Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đồng thời với việc ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của Tòa án đã có hiệu lực thi hành.

Bên cạnh đó đăng tải quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án.

Bước 2: Ra quyết định giải thể và gửi quyết định này đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp và công khai quyết định này

Bước 3: Tổ chức thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ

Bước 4: Nộp yêu cầu giải thể doanh nghiệp

Bước 5: Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật trình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

3Các câu hỏi thường gặp

Các bước giải thể doanh nghiệp

Để giải thể, doanh nghiệp cần thực hiện 6 bước sau:

Bước 1: Thông qua nghị quyết, quyết định giải thể

Việc này do chủ sở hữu doanh nghiệp mở cuộc họp và thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp.

Bước 2: Thanh lý tài sản doanh nghiệp

Đây là việc mà chính Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thực hiện

Bước 3: Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh

Trong vòng 7 ngày kể từ khi có quyết định giải thể được thông qua, doanh nghiệp phải gửi những giấy tờ liên quan tới Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Những giấy tờ cần thiết gồm: Quyết định giải thể, biên bản họp (nếu có) và Phương thức giải quyết nợ (nếu còn nợ chưa thanh toán). Đồng thời cũng gửi quyết định tới toàn bộ người lao động của doanh nghiệp, niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiếtDoanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết

Trong vòng 1 ngày làm việc từ ngày nhận thông báo doanh nghiệp giải thể, Phòng đăng ký kinh doanh đăng tải quyết định giải thể và thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Song song với đó trình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sẽ được chuyển sang ĐANG LÀM THỦ TỤC GIẢI THỂ; Cơ quan Thuế cũng tiếp nhận thông tin doanh nghiệp giải thể này.

Bước 4: Doanh nghiệp thực hiện thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế với Cơ quan thuế. Doanh nghiệp tiến hành thanh toán các khoản nợ còn thiếu, nộp phạt theo quy định (nếu có).

Bước 5: Trường hợp doanh nghiệp sử dụng dấu của cơ quan công an cấp thì phải có trách nhiệm trả lại con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu lại.

Bước 6: Nộp hồ sơ đăng ký giải thể

Thời hạn là 5 ngày kể từ ngày doanh nghiệp có các khoản nợ đã thanh toán hết, doanh nghiệp gửi hồ sơ cho Phòng đăng ký giải thể kinh doanh.

Lưu ý: Mọi hoạt động của doanh nghiệp tại các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (nếu có) phải được chấm dứt trước khi hồ sơ đăng ký giải thể được gửi đi.

4Thành phần hồ sơ giải thể doanh nghiệp

– Biên bản quyết toán thuế với cơ quan thuế hoặc Thông báo đóng mã số thuế do giải thể.

– Giấy biên nhận về việc công bố quyết định giải thể doanh nghiệp;

– Xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan

– Xác nhận đóng cửa tài khoản ngân hàng/ hoặc cam kết chưa mở tài khoản ngân hàng

– Đăng ký kinh doanh bản gốc;

– Đăng ký mẫu dấu bản gốc;

– Dấu pháp nhân;

– Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm;

– Hồ sơ giải thể

5Có bắt buộc thanh lý tài sản trước khi giải thể không?

Bắt buộc thanh lý tài sản trước khi giải thểBắt buộc thanh lý tài sản trước khi giải thể

Thanh lý tài sản là thủ tục mang tính bắt buộc của doanh nghiệp khi tiến hành giải thể và được thực hiện theo đúng trình tự luật định. Cụ thể như sau:

Bước 1: Thành lập hội đồng thanh lý tài sản

Bước 2: Kiểm tra, đánh giá chất lượng và giá trị còn lại của tài sản

Bước 3: Kiểm tra, đánh giá chất lượng và giá trị hiện còn ở tài sản chủ sở hữu

Bước 4: Thanh lý tài sản theo hình thức bán và đấu giá

Trên đây là những thông tin cho bạn tham khảo về các trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định mới năm 2021. Bạn hoặc doanh nghiệp có bất cứ thắc mắc nào có thể liên hệ trực tiếp đại diện các phòng ban liên quan để được hỗ trợ xử lý vấn đề kịp thời nhé!

Nhớ mang khẩu trang các loại chất lượng tại Bách hóa XANH để phòng dịch khi đi thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định mới năm 2021:

Xem thêm:

>> Thủ tục tách khẩu là gì? Hướng dẫn quy trình làm thủ tục tách khẩu

>> Hướng dẫn chi tiết trình tự, thủ tục chuyển khẩu

>> Hướng dẫn thủ tục thành lập doanh nghiệp, công ty

Kinh nghiệm hay Bách Hóa XANH

Rate this post
Như vậy, đến đây bài viết về Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định mới năm 2021 đã kết thúc. Chúc quý độc giả luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Mời bạn đọc xem thêm nhiều bài viết hay trong chuyên mục: Tin Tức, Giá Cả Thị Trường, Ngân Hàng

Bài viết liên quan

Back to top button

Adblock Detected

Xin vui lòng tắt tiện ích, tính năng chặn quảng cáo để xem nội dung. (Ủng hộ tác giả, xin cảm ơn)